<Gospel for Paschal Liturgy>
1-1太初に言有り、言は神と共に在り、言は即神なり。

Hajime ni Kotoba ari, kotoba wa kami to tomo ni ari, Kotoba wa sunawachi kami nari.

1-2是の言は太初に神と共に在り。

Kono kotoba wa hajime ni kami to tomo ni ari.

1-3萬物は彼に由りて造られたり、凡そ造られたる者には、一も彼に由らずして造られしは無し。

Banbutsu wa kare ni yorite tsukuraretari, oyoso tsukuraretaru mono niwa, itsu mo kareni yorazushite tsukurareshi wa nashi.

1-4彼の中に生命有り、生命は人の光なり。

Kare no uchi ni inochi ari, inochi wa hito no hikari nari.

1-5光は暗に照り、暗は之を蔽はざりき。

Hikari wa kurayami ni teri, kurayami wa kore o o-wazariki.

1-6神より遣されし人あり、其名はイオアンなり。

Kami yori tsukawasareshi hito ari, sono na wa Ioan nari.

1-7彼は證の為に来れり、光の事を証し、衆人をして彼に因りて信ぜしめん為なり

Kare wa shou no tame ni kitareri, hikari no koto o shoushi shu-jin o shite kare ni yorite shinzeshimen tamenari.

1-8彼は光に非ず、乃光の事を証せん為に遣されたり。

Kare wa hikari ni arazu, sunawachi hikari no koto o shousen tame ni tsukawasaretari.

1-9真の光あり、凡そ世に来る人を照す者なり。

Makoto no hikari ari, oyoso yo ni kitaru hito o terasu mono nari.

1-10彼嘗て世に在り、世は彼に由りて造られたり、而して世は彼を知らざりき。

Kare katsute yo ni ari, yo wa kare ni yorite tsukuraretari, shiko-shite yo wa kare o shirazariki.

1-11己に属する者に来れり、而して己に属する者は彼を受けざりき。

Onore ni zokusuru mono ni kitareri, shiko-shite onore ni zokusuru mono wa kare o ukezariki.

1-12彼を受け、其名を信ずる者には、彼神の子と為る権を賜へり。

Kare o uke sono na o shinzuru mono niwa, kare kami no ko to naru ken o tamaeri.

1-13是れ血気に由るに非ず、情欲に由るに非ず、人欲に由るに非ず、乃神に由りて生れし者なリ。

Kore kekki ni yoruni arazu, jo-yoku ni yoruni arazu, jin-yoku ni yoru ni arazu, sunawachi kami ni yorite umareshi mono nari.

1-14言は肉体と成りて、我等の中に居りたり、恩寵と真実とに満てられたり。我等彼の光栄を見たり、

Kotoba wa nikutai to narite, warera no uchi ni oritari, onchou to shinjitu toni miteraretari. Warera kare no kouei o mitari, chichino dokuseishi no gotoki kouei nari.

1-15父の獨生子の如き光栄なり。イオアン彼の事を証し、呼びて曰へり、我が嘗て、我の後に来る者は、我の前と為れり、

Ioan kare no koto o shoushi, yobite ieri, waga katsute, ware no nochini kitaru mono wa, ware no saki to nareri,
蓋其本我より先なる者なりと言ひしは、即斯の人なり。

kedashi, sono moto ware yori sakinaru mono narito iishi wa, sunawachi kono hito nari.

1-16彼の充満より我等皆恩寵の上に恩寵を受けたり。

Kare no ju-man yori warera mina onchou no u'e nionchou o uketari.

1-17蓋律法はモイセイに由りて授けられ、恩寵と真実とはイイススハリストスに由りて来れり。

Kedashi rippou wa Moisei ni yorite sazukerare, onchou to shinjitsu towa Iisus Haristos ni yorite kitareri. 
------------------------------------------------------------

<Gospel for Paschal (agape) Vesper>

20-19即七日の首の日、既に暮れて、門徒の集れる處の門、イウデヤ人を懼るゝに因りて、閉ぢたるに、イイスス来りて、中に立ちて、彼等に謂ふ、爾等に平安。

Sunawchi, nanuka no hajime no hi, sude ni kurete, monto no atsumareru tokoro no mon, Iudeya-jin wo osoruru ni yorite tojitaru ni, Iisus kitarite, nakani tachite, karera ni iu, “Nanjira ni heian.”

20-20此を言ひて、彼等に己の手足及び脅を示せり。門徒主を見て喜べり。

Kore o iite, karera ni onore no te-ashi oyobi waki o shimeseri. Monto Shu wo mite yorokoberi.

20-21 イイスス復彼等に謂へり、爾等に平安、父が我を遣しゝ如く、我も亦爾等を遣す。

Iisus mata karera ni ieri, “Nanjira ni heian, Chichi ga ware o tsukawashishi gotoku, warera mo mata nanjira o tsukawasu.

20-22此を言ひて、気を嘘きて、彼等に謂ふ、聖神を受けよ。

Kore o iite, ki wo fukite, karera ni iu, “Seisin wo ukeyo.

20-23爾等人に其罪を釈さば、則釈さる、人に其罪を留めば、則留めらる。

Nanjira hitoni sono tsumi o yurusaba, sunawachi yurusaru, hito ni sono tsumi wo todomeba, sunawachi todomeraru.

20-24 イイススの来りし時、十二の一なるフォマ、称してディディムと云ふ者、彼等と偕に在らざりき。

Iisus no kitarishi toki, juuni no hitori naru Foma, shoushite Didim to iu mono, karera to tomoni arazariki.

20-25他の門徒彼に謂へり、我等主を見たり。然れども彼は之に謂へり、我若し其手に釘の迹を見ず、我が指を釘の迹に入れず、我が手を其脅に入れずば、信ぜざらん

Ta no monto kare ni ieri, “Warera Shu wo mitari.” Shikaredomo kare wa kore ni ieri, ware moshi sono te ni kugi no ato wo mizu, waga yubi o kugi no ato ni irezu, waga te wo sono waki ni irezuba shinzezaran.